Regulamin Serwisu internetowego Kod Geniuszu

 

Dzień dobry! 

Nazywam się Elżbieta Jastrzębska. Informacje na mój temat znajdziesz na moich stronach internetowych kodgeniuszu.pl oraz terazja.net. Jestem dostępna pod adresem e-mail: elajastrzebska@terazja.net lub komunikator Messenger na fb: Ela Jastrzębska 

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek moje dane rejestrowe jako administratora Serwisu, sprzedawcy i usługodawcy: Elżbieta Jastrzębska ul. Hornicka 1725, 737 01 Czeski CieszynCzechy IC: 06471251 DIC: CZ8454041277 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.  

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem elajastrzebska@terazja.net  

Pozdrawiam  

Elżbieta Jastrzębska 

 

§ Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kodgeniuszu.pl/regulamin/
 4. Serwis – Serwis internetowy działający pod adresem https://kodgeniuszu.pl/
 5. Sprzedawca – Elżbieta Jastrzębska ul. Hornicka 1725, 737 01 Czeski CieszynCzechy IC: 06471251 DIC: CZ8454041277 

 

§ 2 Postanowienia wstępne 

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (nagrania warsztatów on-line) opisanych na stronach Serwisu oraz umów o świadczenie usług (warsztaty on-line w trybie live lub w postaci gotowych nagrań oraz sesje indywidualne) zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie.  
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. 
 3. Do korzystania ze Serwisu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:   
 4. dostęp do Internetu, 
 5. standardowy system operacyjny, 
 6. standardowa przeglądarka internetowa, 
 7. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 8. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Serwisie. 
 9. Kupujący może korzystać z Serwisu anonimowo i bez podawania swoich danych osobowych, ale zawarcie umowy ze Sprzedawcą wymaga dokonania płatności oraz kontaktu ze Sprzedawcą, co w sposób naturalny wiąże się z przekazaniem określonych danych.  
 10. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.  
 11. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.   
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zapoznania się z zawartością Serwisu. W Serwisie zawarte są również informacje na temat sposobów korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę i zawierania z nim umów. W niektórych przypadkach, Kupujący może z poziomu Serwisu bezpośrednio przejść do mechanizmu płatności, a płatność stanowi w takiej sytuacji oświadczenie woli Kupującego prowadzącą do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.  
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje zamówić treści cyfrowe (nagrania warsztatów on-line) opisane w Serwisie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. Założenie konta użytkownika jest niezbędne dla korzystania z zakupionych treści cyfrowych. W koncie przechowywane są dane Kupującego. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.   
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się za pośrednictwem specjalnego formularza, do którego dostęp Kupujący uzyskuje dopiero po opłaceniu zamówienia. Kupujący otrzymuje dostęp do formularza rejestracji konta od Sprzedawcy, który wyśle wiadomość z przygotowanym linkiem do formularza.  
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Serwisu.  
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. 
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail elajastrzebska@terazja.net W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia 

 1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na dwa sposoby: 
 2. kontakt ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów zamówienia, a następnie opłacenie zamówienia, 
 3. wniesienie płatności zgodnie z opisami zawartymi w Serwisie, a następnie kontakt ze Sprzedawcą. W Serwisie prezentowane są opisy oferowanych przez Sprzedawcę usług i treści, pod którymi umieszczone są pola pozwalające opłacić wybrane usługi lub treści cyfrowe.  
 4. Niezależnie od sposobu zamówienia, płatność wykonywana przez Kupującego traktowana jest jako jego oświadczenie woli prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju: 
 5. w przypadku nagrań warsztatów on-line – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, 
 6. w przypadku warsztatów on-line w trybie live lub sesji indywidualnych – umowa o świadczenie usług. 
 7. Płatność wnoszona przez Kupującego traktowana jest również jako jego oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.  

§ 5 Płatności 

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Serwisu. 
 2. Możliwa jest płatność przelewem. Dane niezbędne do przelewu prezentowane są Kupującemu w Serwisie.  
 3. Dostępna jest również opcja płatności za pomocą serwisu PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349. 
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego. 

§ 6 Treści cyfrowe 

 1. Treści cyfrowe (nagrania z warsztatów on-line) udostępniane są Kupującego w ramach konta użytkownika.  Link do rejestracji konta użytkownika Kupujący otrzymuje po wniesieniu płatności i skontaktowaniu się ze Sprzedawcą.  Po założeniu konta Sprzedawca nada Kupującemu dostęp do zakupionych treści.   
 2. Dla korzystania z zakupionych treści cyfrowych niezbędne jest założenie konta.  
 3. Kupujący zostaje również dodany przez Sprzedawcę do tajnej grupy w serwisie Facebook. Sprzedawca zastrzega sobie, że grupa na portalu facebook jest elementem dodatkowym i sprzedawca może odstąpić od tej formy wsparcia zapewniając kupującemu zakupione treści cyfrowe wyłącznie na swojej stronie internetowej lub innej platformie kursowej.  
 4. Kupujący otrzymuje nieograniczony czasowo dostęp do zakupionych treści. Kupujący będzie mógł korzystać z zakupionych materiałów przez cały okres dostępności Serwisu w Internecie.  
 5. Zakupione treści cyfrowe mają formę nagrań video z warsztatów on-line. Nagrania dostępne są w Serwisie i w grupie na Facebooku.  
 6. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Serwisu oraz zachowywać się w grupie na Facebooku w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 
 7. korzystać z Serwisu oraz grupy na Facebooku w sposób niezakłócający korzystanie  przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 
 8. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim, 
 9. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.  
 10. W razie naruszenia zobowiązań, o których mowa w ust. 6 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do treści cyfrowych. 
 11. Dokładny opis oferowanych treści cyfrowych oraz zasady korzystania z nich zostały opisane w Serwisie.  
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny i skutki uboczne traum klientów powstałych w dzieciństwie i życiu dorosłymZapisując się na zajęcia pracy z podświadomością, która ma bezpośredni związek z energetyką i ciałem człowieka Kupujący ponosi w pełni odpowiedzialność za siebie i swoje życie, bo jest człowiekiem dorosłym. W razie złego samopoczucia lub innych objawów związanych z przeżywaniem treści zawartych w zakupionych materiałach Kupujący powinien skonsultować się ze Sprzedawcą.  
 13. Treści z Serwisu są możliwe do zakupienia tylko przez osoby pełnoletnie. Kupujący dokonując płatności oświadcza, że ma ukończone 18 lat. 
 14. Oferowane przez Sprzedawcę usługi nie stanowią usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Kupującego z treści cyfrowych, w szczególności za ewentualne obciążenie organizmu lub pogorszenie się stanu zdrowia Kupującego. Sprzedawca nie gwarantuje również Kupującemu, że korzystanie z zakupionych treści zapewni mu skuteczność w procesie leczenie głębokich traum.  

§ 7 Sesje indywidualne 

 1. Dostępne pakiety konsultacji oraz zasady przeprowadzania konsultacji zostały opisane w Serwisie. 
 2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Kupujący powinien skontaktować ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji. 
 3. Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupiona liczba konsultacji musi zostać wykorzystana w ciągu 5 miesięcy od zawarcia umowy.  
 4. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o której Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych konsultacji w ciągu 5 miesięcy od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny i skutki uboczne traum klientów powstałych w dzieciństwie i życiu dorosłym. Zapisując się na sesje indywidualne pracy z podświadomością która ma bezpośredni związek z energetyką i ciałem człowieka Kupujący ponosi w pełni odpowiedzialność za siebie i swoje życie, bo jest człowiekiem dorosłym. W razie złego samopoczucia lub innych objawów związanych z przeżywaniem treści zawartych w zakupionych materiałach Kupujący powinien skonsultować się ze Sprzedawcą.  

 

§ 8 Warsztaty live 

 1. Realizacja umowy dotyczącej warsztatów live następuje poprzez umożliwienie Kupującemu wzięcia udziału w warsztatach odbywających się na żywo w tajnej grupie w serwisie Facebook.  
 2. Warsztaty realizowane są zgodnie z opisem zawartym w Serwisie.  
 3. Zaproszenie do tajnej grupy w serwisie Facebook Kupujący otrzymuje po wniesieniu płatności i skontaktowaniu się ze Sprzedawcą.  
 4. W ramach tajnej grupy na Facebook Kupujący uzyskuje również dostęp do nagrań wcześniejszych warsztatów live. Kupujący zachowuje nieograniczony czasowo dostęp do nagrań. 
 5. Nie wzięcie udziału w warsztatach przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w warsztatach. 

§ 9 Odstąpienie od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  Konsument, który chce odstąpić od umowy musi poinformować Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dokonania płatności na adres e-mail elajastrzebska@terazja.net o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 

§ 10 Odpowiedzialność za wady 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty. Wyjątek stanowią wady nagrań które odbyły się LIVE co jest niezależne od sprzedawcy.  
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej lub nienależyte wykonanie usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.  
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.   
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).  
 6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 • zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca. 
 2. Dane osobowe Kupującego usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej ze Sprzedawcą, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa. 
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą lub zawrzeć umowę. 
 5. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z usług dostawcy Vimeo, dzięki czemu możliwe jest odtwarzanie nagrań video w Serwisie. 
 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kodgeniuszu.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

§ 12 Prawa własności intelektualnej 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Serwisu, treści cyfrowe dostępne w Serwisie lub materiały przekazywane podczas konsultacji mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.  

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.  
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, 
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl. 
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Postanowienia końcowe 

 1. Z uwagi na fakt, że liczne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym mogą być dokonywane indywidualnie w ramach wymiany wiadomości email, czynione w ten sposób ustalenia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.  
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika. 
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2020 
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.